Wymówki dłużnika – 5 najczęstszych


Zatory płatnicze to powszechny problem polskich firm. Na ogół bardzo trudno jest wyegzekwować od dłużnika terminową spłatę należności. Podmioty zalegające ze zobowiązaniami zwykle stosują rozmaite wymówki tylko po to, aby odroczyć w czasie opłacenie faktury. Przedstawiając określone powody swojego postępowania, zwykle dążą do zmiękczenia wierzyciela i nakłonienia go do całkowitej bądź tymczasowej rezygnacji z podejmowania określonych kroków na drodze do windykacji długów. Warto wiedzieć, w jaki sposób zadłużone osoby najczęściej tłumaczą przyczyny opóźnień w opłatach oraz jak sobie poradzić z tym problemem przy użyciu platformy online do windykowania należności z faktur na własną rękę.

Powody zalegania ze spłatą zobowiązań

Dłużnicy, którzy chcą uniknąć terminowej spłaty ciążących na nich zobowiązań, najczęściej tłumaczą swoje postępowanie trudną sytuacją finansową. Czym jeszcze?

1. Utrata źródła dochodów, trudna sytuacja rodzinna

Kłopoty mogą spowodowane na przykład przez utratę głównego źródła dochodów, ciężką chorobę bliskiej osoby albo gorszą sytuację w firmie, wynikającą choćby z niemożności wyegzekwowania spłaty od klientów i kontrahentów. Podane przyczyny opóźnień w opłacie należności z faktur często pokrywają się z rzeczywistością, ale nie zawsze. Wierzyciel, który planuje przeprowadzenie windykacji długu (tradycyjnie lub online), powinien upewnić się, czy przedstawione powody są prawdziwe.

2. Gra na czas

Podmioty zalegające z regulowaniem swoich zobowiązań często sięgają także po taktykę „gry na czas”. W sytuacji, gdy sprzedawca bądź pożyczkodawca domaga się zwrotu pieniędzy i chce wszcząć procedurę ich windykowania, dłużnik przekonuje, że po prostu zapomniał wykonać przelew. Zajmie się tym w bliżej nieokreślonym dniu, np. jutro lub w następnym tygodniu bądź miesiącu.

3. Wszyscy tak robią

Nierzadko windykacja faktur online jest przeprowadzana w przypadku firm, które nie regulują na czas swoich zobowiązań, wychodząc z założenia, że „wszyscy tak robią”. Wielu przedsiębiorców, a także prywatnych klientów traktuje wskazany na rachunku termin spłaty należności nie jako ostateczną, ale wstępną datę jej uiszczenia. Warto uświadomić dłużnika, że nierzetelność innych podmiotów nie oznacza automatycznie, że wobec niego także nie zostaną wszczęte określone procedury związane z windykowaniem długu.

4. Mam większe zobowiązania…

Powodem zalegania z uiszczaniem wierzytelności jest żywione przekonanie, że w pierwszej kolejności trzeba uregulować większe należności, a dopiero później zająć się mniejszymi. W tych okolicznościach wierzyciel powinien uświadomić klientowi, że nawet drobne kwoty zadłużenia należy spłacać w terminie. Jest to najlepszy sposób na uniknięcie zatorów płatniczych, w dłuższej perspektywie czasowej skutkujących wejściem przez wierzyciela na drogę formalnej windykacji faktur (tradycyjnie albo online).

5. … i ważniejsze wydatki

Niemożność spłaty określonej kwoty zadłużenia w terminie jest często tłumaczona przez klientów tym, że w danym czasie mieli oni ważniejsze wydatki. W tych okolicznościach także nic nie stoi na przeszkodzie, aby wierzyciel podjął wszystkie niezbędne kroki na drodze do wyegzekwowania długu, choćby poprzez windykowanie należności online.

Komentowanie zablokowane