Na czym polega windykacja należności i co to jest

windykacja należności - co to jest

Zobowiązania finansowe powinno się spłacać – ta oczywista prawda jest znana chyba każdemu, ale z różnych względów nie wszyscy jej przestrzegają. Nie wnikając w oceny takiego postępowania, faktem jest, że obowiązujące prawo daje wierzycielom narzędzia pozwalające na skuteczne odzyskanie zadłużenia na różne sposoby. Pojawia się jednak podstawowe pytanie: co to jest windykacja należności? Na czym polega i jak działa? Przeczytaj tekst i już teraz dowiedz się więcej na ten temat.

Windykowanie należności – dawniej i dziś

Definiowanie pojęcia warto zacząć od jego językowego znaczenia, które pochodzi od łacińskiego słowa vindicatio. Zgodnie z nim, windykacja należności to dążenie do realizacji roszczeń, które w pewnym stopniu w zinstytucjonalizowanej formie występowały już w starożytności, np. w okresie Cesarstwa Rzymskiego, gdy obowiązywał system roszczeń odpowiadający na naruszanie przepisów własności. Na czym polega windykowanie należności obecnie? Można powiedzieć, że jej podstawowe założenia pozostają niezmienne od wieków, choć wykorzystywane w celu pozyskania wierzytelności środki się zmieniają.

Współcześnie windykacja jest ściśle regulowana przez obowiązujące prawo, które wytycza określoną ścieżkę postępowania w sytuacji, gdy dłużnik nie oddaje swojego zobowiązania. Procedurom związanym z formalnym odzyskiwaniem wierzytelności podlegają wyłącznie odpowiednio udokumentowane należności, które wynikają z dokumentów czy zawartych umów. Ich podstawą mogą być np. niezapłacone faktury, niezwrócone zadatki, a także kontrakty zawarte – pod pewnymi warunkami – nie tylko na piśmie, ale też ustnie.

Różne typy windykacji należności

Wyróżnia się m.in. trzy podstawowe rodzaje windykacji należności:

  • polubowną,
  • procesową,
  • egzekucyjną.

Co to jest windykacja polubowna i na czym polega? Obejmuje ona tzw. narzędzia miękkie, które bazują przede wszystkim na negocjacjach, perswazji i przekonywaniu dłużnika, że spłata wierzytelności znajduje się w jego interesie. To ugodowa forma windykowania należności, która z reguły rozpoczyna proces ich odzyskiwania. Jeżeli jej zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a dłużnik nie zwraca zobowiązania, często jedynym rozwiązaniem pozostaje wykorzystanie metod sądowych, czyli wytoczenie procesu drugiej stronie. Jeśli i to nie zapewnia przewidywanych skutków, w jego ramach można uzyskać formalną zgodę na przejście do windykacji, co kończy się na odebraniu dłużnikowi majątku lub jego części w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Komentowanie zablokowane