Regulamin

Informacje ogólne

§1
1. Portal internetowy Windykacja Online przeznaczony jest do świadczenia przez E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. usług windykacyjnych na rzecz użytkowników portalu.
2. Portal internetowy Windykacja Online umożliwia jego użytkownikom zlecanie E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. usług windykacyjnych.
3. Dostęp do zlecania przez użytkowników usług windykacyjnych jest poprzedzony procedurą rejestracyjną.
4. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego Windykacja Online.

§2
Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego.

Słownik pojęć używanych w regulaminie

§3
Znajdujące się w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) E-wierzyciel – administrator portalu: E-wierzyciel.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 270, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000422889, nr NIP 7252061648, REGON 101420617, kapitał zakładowy 15 000,00 zł opłacony w całości
2) administrator danych osobowych dłużników – użytkownik wprowadzający dane do portalu na swoim koncie,
3) użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonała rejestracji na portalu osobiście lub za pośrednictwem swojego reprezentanta,
4) portal (zamiennie: Portal internetowy Windykacja Online) – witryna internetowa znajdująca się pod adresem e-wierzyciel.pl,
5) dłużnik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w stosunku do której użytkownik posiada wymagalną i udokumentowaną wierzytelność,
6) konto – zabezpieczony dostęp do portalu umożliwiający użytkownikom korzystanie z panelu klienta,
7) panel klienta – witryna internetowa pod adresem: panelklienta.online na którym użytkownicy po rejestracji mają możliwość logowania się a po wprowadzeniu zlecenia windykacyjnego mają dostęp do informacji o wierzycielu, dłużniku, wierzytelności, dokumentach załączonych do sprawy oraz czynnościach wykonanych w związku ze zleceniem windykacyjnym,
8) wierzytelność – świadczenie wymagalne, nieprzedawnione i przysługujące wierzycielowi będącemu użytkownikiem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, które zostało zlecone E-wierzycielowi do windykacji,
9) odzyskanie wierzytelności od dłużnika – każde zmniejszenie wysokości wierzytelności przysługującej wierzycielowi wobec dłużnika w trakcie wykonywania przez E-wierzyciela usługi windykacyjnej, w szczególności poprzez dokonanie wpłaty przez dłużnika, kompensaty wzajemnych wierzytelności, potwierdzenie salda zadłużenia, umorzenia wierzytelności w całości lub w części przez wierzyciela w okresie wykonywania usługi windykacyjnej,
10) dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
11) Grupa WEC – Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., WEC Finanse Sp. z o.o., Kancelaria Prawną WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k., Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp. k., E-wierzyciel.pl Sp. z o.o., które mają siedzibę przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź będące powiązane kapitałowo,
12) usługa windykacyjna – świadczenie wykonywane przez E-wierzyciela na rzecz użytkowników obejmujące dochodzenie roszczeń od dłużników,
13) usługa Przelewy24 – płatności online organizowane przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu,
14) dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku, jeżeli nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy,
15) Windykacja online – podejmowanie czynności windykacji polubownej przez okres 30 ni od dnia zlecenia czynności windykacji polubownej,
16) windykacja sądowa – przekazanie przez użytkownika informacji o dłużniku i wierzytelności w celu przeprowadzenia procedury sądowo – egzekucyjnej;

Rejestracja oraz zasady zlecenia usług windykacyjnych

§4
Rejestracja na portalu wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu jest traktowana jako oświadczenie woli, w rozumieniu art. 60 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

§5
Użytkownicy uprawnieni są do korzystania z udostępnionych im zasobów portalu, w szczególności mogą zlecać E-wierzycielowi wykonywanie usług windykacyjnych i korzystać z portalu klienta. Zlecenia windykacyjne przekazane E-wierzycielowi mogą być wykonywane za pośrednictwem podmiotów z Grupy WEC.

§6
1. Rejestracja w serwisie internetowym jest warunkiem umożliwiającym użytkownikowi zamieszczanie w portalu zlecenia E-wierzycielowi wykonania usługi windykacyjnej wobec dłużnika. E-wierzyciel nie wykonuje usług windykacyjnych wobec dłużników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rejestracja nie podlega opłatom.
3. Rejestracja powinna zostać dokonana przez użytkownika osobiście, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych przez osoby uprawnione do składania w ich imieniu oświadczeń woli.
4. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i powoduje zawarcie umowy o korzystanie z serwisu pomiędzy użytkownikiem a E-wierzycielem.
5. Użytkownik związany jest postanowieniami niniejszego regulaminu od chwili rejestracji, a wszelkie odstępstwa od tych postanowień mogą zostać wprowadzone wyłącznie w drodze odrębnej umowy zawartej pomiędzy E-wierzycielem a użytkownikiem.
6. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza zamieszczonego w portalu w sposób wskazany w formularzu.
7. Dokonując rejestracji użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane, działając w dobrej wierze i zgodnie ze znanym mu rzeczywistym stanem rzeczy.
8. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych, w szczególności wierzyciela, dłużnika i wierzytelności.
9. Wyrejestrowanie z portalu następuje przez zwrócenie się przez użytkownika do E-wierzyciela i zgłoszenie żądania usunięcia jego konta za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@e-wierzyciel.pl. Usunięcie konta oraz rozwiązanie z E-wierzycielem umowy o prowadzenie konta nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania żądania usunięcia konta. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, iż wyrejestrowanie z portalu oznacza wygaśnięcie ewentualnego pełnomocnictwa do reprezentowania użytkownika przez podmiot działający w jego imieniu.

§7
1. Warunkiem skutecznej rejestracji w portalu jest akceptacja przez użytkownika regulaminu oraz potwierdzenia oświadczenia, iż:
a) akceptuje treść regulaminu i cennik usług,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika i osoby która reprezentuje użytkownika przez spółki z Grupy WEC,
c) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji i ofert handlowych od spółek z Grupy WEC,
d) wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celach marketingowych.
2. Po dokonaniu powyższych potwierdzeń, użytkownik generuje na portalu kod sms, który wysyłany jest na podany przez użytkownika numer telefonu komórkowego. Na podstawie tak przesłanego kodu sms, użytkownik może utworzyć konto w portalu.
3. Utworzone konto może zostać przez E-wierzyciela zablokowane w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do celów prowadzenia konta.

§8
1. Po skutecznej rejestracji w portalu użytkownik może korzystać z usługi windykacyjnej oferowanej przez E-wierzyciela: windykacja online.
2. Wybór przez użytkownika usługi windykacyjnej jest równoznaczny z przekazaniem E-wierzycielowi pełnomocnictwa do prowadzenia w imieniu użytkownika działań windykacyjnych wobec dłużnika, w tym pełnomocnictwa do odbioru należności od dłużników.
3. Użytkownik ma dwie opcje płatności wynagrodzenie za świadczenie E-wierzyciela:
1) dokonanie płatności za pośrednictwem usługi Przelewy24 przed rozpoczęciem procedury windykacyjnej,
2) wynagrodzenie prowizyjne E-wierzyciela w przypadku odzyskania w całości lub w części wierzytelności od dłużnika naliczane od każdej odzyskanej wierzytelności od dłużnika.
4. Wybierając usługę windykacyjną użytkownik wprowadza wymagane informacje dotyczące wierzyciela i dłużnika, wierzytelności do zlecenia i przystępuje do realizacji płatności za usługę w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem usługi Przelewy24.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość umieszczonych na portalu danych o wierzycielu, dłużniku i wierzytelności.
6. W systemie płatności określonym w ust. 3 pkt 2 przyjmuje się, że odzyskanie wierzytelności w okresie prowadzenia zlecenia windykacyjnego jest podstawą do ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego E-wierzyciela. W takiej sytuacji użytkownik jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia odzyskania wierzytelności od dłużnika przesłać stosowną informację do E-wierzyciela na adres mailowy: kontakt@e-wierzyciel.pl z podaniem informacji o wysokości i terminie odzyskania wierzytelności od dłużnika lub w tym terminie dodać informację o odzyskaniu wierzytelności od dłużnika na panelu klienta.
7. W systemie płatności określonym w ust. 3 pkt 2, w przypadku dokonania wpłaty przez dłużnika do E-wierzyciela, rozliczenie takiej wpłaty z wierzycielem następuje w terminie 2 dni roboczych od wpłaty.
8. W systemie płatności określonym w ust. 3 pkt 2, w przypadku przekazania przez dłużnika do E-wierzyciela informacji o dokonanej wpłacie do wierzyciela lub innej czynności powodującej odzyskanie wierzytelności od dłużnika, E-wierzyciel zwraca się do użytkownika drogą mailową na wskazany do korespondencji adres poczty elektronicznej o odniesienie się do tej informacji. Brak odpowiedzi użytkownika w ciągu 3 dni roboczych oznacza potwierdzenie informacji przekazanych przez dłużnika i jest podstawą do naliczenia wynagrodzenia prowizyjnego E-wierzyciela.

§9
1. W ramach usługi windykacja online, na podany przez użytkownika adres mailowy i sms dłużnika wysyłany jest mail i sms z wezwaniem do zapłaty a w okresie prowadzenia zlecenia windykacyjnego wysyłane do dłużnika są monity w sprawie płatności wierzytelności.
2. W ramach usługi użytkownik udziela E-wierzycielowi uprawnienia do umieszczenia wierzytelności na giełdach wierzytelności.

§10
W przypadku przekazania zlecenia windykacyjnego, użytkownik otrzymuje od E-wierzyciela bezpłatny dostęp do internetowego panelu klienta, na którym uzyskuje dostęp do informacji o wierzycielu, dłużniku, wierzytelności, dokumentach załączonych do sprawy oraz czynnościach wykonanych w związku ze zleceniem windykacyjnym.

§11
Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej przez E-wierzyciela faktur VAT, faktur korygujących, duplikatów faktur VAT, w formacie PDF ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.

§12
1. E-wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niemożliwość korzystania przez użytkowników z portalu lub panelu klienta, jeżeli wynika ona z przyczyn od niego niezależnych lub prac konserwacyjnych niezbędnych dla bezawaryjnego funkcjonowania portalu.
2. E-wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe utrudnienia w dostępie do portalu lub panelu klienta, w szczególności w sytuacji gdy utrudnienia te powstały z przyczyn nie leżących po stronie E-wierzyciela.
3. Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie E-wierzycielowi wszelkie przypadki braku możliwości korzystania z portalu i panelu klienta.

§13
1. Użytkownik uprawniony jest do umieszczania w panelu klienta wierzytelności wymagalnych i nie obciążonych prawami na rzecz osób trzecich.
2. E-wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, których linki lub odesłania mogą znajdować się na stronie portalu lub panelu klienta.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie akcje podjęte w portalu i panelu klienta, w szczególności za:
– sposób w jaki wykorzystuje konto użytkownika,
– korzystanie z usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz właściwymi przepisami prawa;
– przetwarzanie danych, które uzyskał poprzez dostęp do portalu lub panelu klienta,
– prawdziwość, kompletność i rzetelność treści przekazywanych E-wierzycielowi w związku ze świadczeniem usług.

§14
Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych, które zostały przez niego zamieszczone w portalu, w szczególności dotyczące istnienia i wysokości zadłużenia dłużnika jak i odzyskania wierzytelności od dłużnika.

§15
E-wierzyciel może bez uprzedniego poinformowania i bez podania przyczyny nie przyjąć zlecenia windykacyjnego, w szczególności w przypadku:
– kilkukrotnej rejestracji tego samego podmiotu,
– powielania wierzytelności zgłoszonej na portalu lub uprzednio usuniętych z portalu na skutek zgłoszonych nieprawidłowości,
– rozpowszechniania w portalu lub za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
– umieszczania w portalu treści o charakterze bezprawnym,
– podszywania się pod innych użytkowników lub inne podmioty,
– przetwarzania danych uzyskanych za pośrednictwem serwisu wbrew postanowieniom regulaminu bądź prawu,
– uzasadnionych wątpliwości co do istnienia wierzytelności,
– wierzytelności przysługujących wobec podmiotów z Grupy WEC.

Przetwarzanie danych osobowych

§16
1. E-wierzyciel jest administratorem danych osobowych użytkowników i osób działających w imieniu użytkowników. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie https://grupawec.pl/dane-osobowe. E-wierzyciel jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe dłużnika na zlecenie użytkownika.
2. Administratorem danych osobowych dłużnika jest użytkownik.
3. Powierzenie przetwarzania danych dłużnika odbywa się na zasadach wskazanych poniżej.
3.1. Przetwarzane są dane dłużnika wskazane w zleceniu windykacyjnym. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie w celu i zakresie określonym niniejszym regulaminem. Przetwarzanie polega na udostępnianiu informacji otrzymanych od użytkownika, bez ich modyfikacji.
3.2. Przetwarzający dane E-wierzyciel pomaga administratorowi danych dłużnika w udzielaniu odpowiedzi na wnioski dłużników dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, w szczególności przekazuje mu wnioski otrzymywane w tym zakresie od dłużników w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania.
3.3. Przetwarzający dane E-wierzyciel powiadamia administratora danych dłużnika o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia o tym wiadomości.
3.4. Przetwarzający dane E-wierzyciel oświadcza, że posiada w zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, a osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.
3.5. Po zgłoszeniu żądania usunięcia danych o wierzytelności lub w innych przypadkach usunięcia danych o wierzytelności, przetwarzający dane E-wierzyciel nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do:
(1) usunięcia danych,
(2) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że administrator danych dłużnika postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych.

§17
1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
2. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
3. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania treści marketingowych. Zgłaszanie takiego sprzeciwu następuje drogą pisemną lub elektroniczną.
Reklamacje

§18
1. Reklamacje na usługi świadczone przez E-wierzyciela wnoszone są listownie na adres siedziby E-wierzyciela. W takim wypadku termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni od daty wpływu reklamacji.
2. Żądania dotyczące danych osobowych kierowane przez dłużnika, E-wierzyciel przesyła do administratora danych osobowych dłużników.

§19
E-wierzyciel zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika lub osoby działającej w imieniu użytkownika bez uprzedniej ich zgody, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i o ich ujawnienie zwrócą się do E-wierzyciela upoważnione do tego organy lub instytucje publiczne.

§20
Użytkownik lub dłużnik, który korzystając z serwisu uzyskał wiedzę o danych osobowych innego użytkownika lub dłużnika, nie jest uprawniony do ich utrwalania i ujawniania oraz ponosi odpowiedzialność względem E-wierzyciela za wszelkie szkody wyrządzone ich rozpowszechnieniem lub ujawnieniem.

Postępowanie Sądowe
§ 21
1. Użytkownik wybierając w portalu opcję ”Windykacja sądowa” zamieszcza w portalu informacje o dłużniku i wierzytelności w celu przeprowadzenia procedury sądowo – egzekucyjnej;
2. Wypełnienie wszystkich danych w panelu online daje podstawę do kontaktu pracownika Grupy WEC z Użytkownikiem w celu przedstawienia oferty sądowego dochodzenia wierzytelności;

Postanowienia końcowe

§22
Wszelkie doręczenia są skuteczne w rozumieniu niniejszego regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika podczas rejestracji.

§23
Dane kontaktowe E-wierzyciela: kontakt@e-wierzyciel.pl

§24
1. E-wierzycielowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. Każdorazowa zmiana regulaminu nie wymaga akceptacji ze strony użytkownika.

§25
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

§26
Stwierdzenie nieważności bądź nieskuteczności jakiegokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na jego ważność w pozostałym zakresie.

§27
Wszelkie spory powstałe w wyniku stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby E-wierzyciela, na podstawie przepisów prawa polskiego. Niniejsze postanowienie nie obowiązuje wobec konsumenta.

§28
Niniejszy regulamin wchodzi w życiem jego opublikowania w portalu, tj. z dniem 21 września 2020 roku.

CENNIK USŁUG WINDYKACYJNYCH

OPCJE PŁATNOŚCI DO WYBORU PRZEZ UŻYTKOWNIKA:

Opłata stała płatna przed rozpoczęciem procedury windykacyjnej 19 zł netto (+23% VAT)

lub

Prowizja od odzyskanych wierzytelności od dłużnika – 1,9% netto (+23% VAT)